سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رضا وکیل – محقق هیات علمی مرکز تحقیقات قم، خراسان رضوی، موسسه تحقیقات خاک و آب و
محمدهادی میرزاپور – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات قم، خراسان رضوی، موسسه تحقیقات خاک و آب و ق
پیمان کشاورز – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات قم، خراسان رضوی، موسسه تحقیقات خاک و آب و ق
سعید سعادت – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات قم، خراسان رضوی، موسسه تحقیقات خاک و آب و ق

چکیده:

استفاده از معیارهای تغذیه ای خاک های غیر شور برای توصیه ی کودی خاکهای شور صحیح نیست [ ملکوتی و همکاران،1381] مطالعات انجام شده در خاکهای آهکی شور بیانگر آن است که با افزایش شوری خاک و آب، فعالیت یون کلسیم در محلول خاک افزایش یافته که همین امر سبب تسریع در تشکیل فسفات کلسیم با حلالیت کمتر و در نتیجه تثبیت فسفر می گردد ] خوشگفتار و سیادت، . [ 1381 از سوی دیگر در سطوح شوری بالای خاک وآب، پیامد فزونی کود فسفری، کاهش معنی دار عملکرد گیاه می باشد Champagnol] ، 1979 ، مهاجر میلانی، . [ 1377 کاتیون و آنیون همراه کود فسفری نیز اثر زیادی بر جذب فسفر توسط گیاه دارد، به طوری که با افزایش آنیونهای کلر و سولفات، و کاتیونهای منیزیم و کلسیم از حلالیت فسفر کاسته می شود ] ملکوتی و همکاران، . [ 1381 هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر مقادیر و منابع مختلف فسفر بر عملکرد گندم در شرایط شور می باشد .