سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: پنجمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

معصومه عیوضی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
ابوالفضل مساعدی – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، مأم
مهدی مفتاح هلقی – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
موسی حسام – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

خشکسالی یک پدیده طبیعی و تکرار شدنی است و در واقع بخش جدایی ناپذیری از نوسانات اقلیمی است که می تواند در هرمنطقه جغرافیایی حادث شود . تداوم آن در مناطق مختلف می تواند متفاوت باشد . لذا در تحقیق حاضر به منظور بررسی فراوانی وتداوم شرایط مختلف رطوبتی در استان گلستان از داده های سالانه بارندگی مربوط به ۲۷ ایستگاه طی یک دوره آماری ۲۵ ساله (۶۲-۱۳۶۱ الی ۸۶-۱۳۸۵) استفاده گردید سپس مقادیر وضعیت رطوبتی با استفاده از شاخص SPI محاسبه و بر اساس طبقه بندی این شاخص وضعیت رطوبتی استان به ۷ طبقه رطوبتی طبقه بندی گردید علاوه بر طبقه بندی شدت رطوبتی، به طبقه بندی مدت تداوم ۱ ساله، ۲ ساله، ۳ ساله، ۴ ساله، ۵ ساله وفرا تر از ۵ سال ) نیز پرداخته شد و فراوانی ها در هر یک از وضعیت های رطوبتی محاسبه ) گردید. بر اساس تجزیه تحلیل به عمل آمده نتایج نشان داد که خشکسالی ها و ترسالی های از تداوم و فراوانی کمتری نسبت به شرایط نرمال برخوردار بوده و همچنین وضعیت رطوبتی ترسالی نسبت به خشکسالی از فراوانی بیشتری برخوردار است.