سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی نجمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
علی رنجکش –

چکیده:
نفت خام استخراج شده از چاهها حاوی مقادیری آب به شکل امولسیون می باشدکه انواعی از نمکها عمدتا بشکل کلرید سدیم،کلسیم 0 تا 0 درصد وحداکثر 00 درصد درنیمه دوم / ومنیزیم بصورت نامحلول در قطرات کوچک آب در نفت وجود دارند. مقدار این آب درحدود 1عمرمخزن می باشد. با این وجود همین میزان کم آب و نمک سبب بروز مشکلاتی چون خوردگی تجهیزات موجود در صنایع پاییندستی،عدم جابجایی آسان،کاهش کیفیت کاتالیستها و…می گردد لذا حذف نمک و آب از نفت خام از اهمیت زیادی برخوردار است بنابراین یک مقدار مجاز آب و نمک در نفت برای صنایع مختلف تعیین می شود که لازم است واحدهای نمکزدایی میزان نمک و آب همراه آن را بهاین میزان مجاز یا کمتر برسانند. در حال حاضر فرایندهای متنوع و شناخته شده ای برای نمکزدایی از نفت خام وجود دارد.تحقیقات گسترده ای برای یافتن روشهایاقتصادی تر انجام شده است. ولی تعداد کمی از این روش ها در مقیاس صنعتی به کار گرفته شده اند.در این مقاله، فرایندهای نمکزدایی از نفت خام مورد بررسی قرار گرفته و تکنولوژیهای نوین نمک گیرهای برقی با روش سنتی موجود مقایسه و نهایتا امکان استفاده از این تکنولوژیها با انجام اصلاحاتی در نمکزداهای موجود بطور مختصر اشاره خواهد شد