سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علیرضا زارع زاده – ایران، امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه، دانشکده تحصیلات تکم
جمشید مقدسی –
مهدی عسکری پور –

چکیده:
عملیات لایه شکافی یا شکست هیدرولیکی یکی از مهم ترین روش های انگیزشی چاه های نفت وگاز است، که برای افزایش تولید سیالات هیدروکربوری درمخازنی با نفوذپذیری پایین که نرخ تولید بسیار کم است، استفادهمی شود . عملیات شکست هیدرولیکی یک فرآیند ایجاد و رشد ترک در دیواره چاه است و معمولاً از دیدگاه مکانیک شکست سنگ مورد بررسی قرار می گیرد . در این مقاله با استفاده از داده های چاه پیمایی، یک مدلژئومکانیکی طراحی گردیده است که در آن پارامترهایی همچون مدول های الاستیسیته )دینامیکی و استاتیکی مقاومت فشاری تک محوری ) UCS (، مقدار تنش های برجا SV,SH,Sh و مقدارتنشهای القایی ماسی ، محوری ، شعاعی تعیین شده اند. با توجه به محاسبات انجام شده مشخص گردیده که رژیم تنش حاکم، نرمال ) ( و مدل شکست برشی Shear Failure Shallow Knockout ( SSKO ( است.