سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد حامدی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه بیوتکنولوژ
اعظم حسنی نسب – دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زیست شناسی، آزمایشگاه بیوتکنولوژ
خسرو خواجه – دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم، گروه بیوشیمی

چکیده:

با توجه به فقدان هر گونه مطالعه منتشر شده در مورد آنزیم آمیلاز Saccharopolyspora erythraeaو نظر به اهمیت کربوهیدراتهای پلی ساکاریدی در تامین مواد پیش ساز اریترومایسین، در پژوهش کنونی این آنزیم و رابطه آن با تولید اریترومایسین در سه محیط دارای نشاسته، دکسترین و گلوکز بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده، تولید اریترومایسین در محیط های دارای گلوکز، نشاسته و دکسترین نشان می دهد که در محیطهای دارای هر سه سوبسترا اریترومایسین تولید شده است، ولی تولید در محیط دارای گلوکز بسیار کمتر از دو محیط دیگر است. آنزیم آمیلاز S. erythraea القایی بوده و فقط در محیط های دارای دکسترین یا نشاسته تولید شده است. همچنین غلظت اریترومایسین و نیز آمیلاز تولید شده در محیط دارای دکسترین بیشتر از محیط دارای نشاسته بوده است. با توجه به توانایی آمیلاز S. erythraea در شکستن اتیل دی ان پارانیتروفنیل مالتوهپتازوان، سوبسترای اختصاصی α-آمیلاز، آنزیم از نوع α-آمیلاز بوده است. میزان فعالیت ویژه آنزیم ٣۴../.unit/mg به دست آمده است.