سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل شرافت – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز مدیر تعال
مرجان مهدوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه شیراز کارشناس پژ

چکیده:

امروزه در اکثر کشورهای پیشرفته، دریافت و پرداخت قبوض اعم از آب، برق، گاز، تلفن و … به قلمرو عملیات الکترونیکی و بان کهای اینترنتی پا گذاشته است.
درحال حاضر 60 درصد از موارد مراجعه به بانکها برای قبوض و دریافت و پرداخت است. امروزه سازمانهای خدمات گیرندهودهنده بیش از 400میلیون برگ قبض در کشور صادر می کنند،: رق محاصل از هزینه پرداخت این قبوض بسیار هنگفت است .حداقل هزینه ناشی ازاتلاف وقت، نیروی انسانی و سرمایه برای پرداخت این قبوض با مراجعه فیزیکی به دفاتر بانکی، حدود سه هزار میلیارد ریال برآورد شده است. این در حال یاست که استفاده از خدمات بانکدار یالکترونیکی و پرداخت "آن لای نتنها یک [ درصد هزین ههای فعلی را شامل م یشود. [ 1
با توجه به پیشرفت تکنولوژی، بسیاری از شرکتهای ارای هدهنده خدمات عمومی جهت دریافت وجه خدمات خود، از روشها ی در حال حرکت هستند. اما در این میان آنچه اهمیت دارد این نکته است که این IT سنتی به سمت استفاده از تکنولوژیهای حرکت باید سمت و سوی مناسبی داشته باشد و با فکر، اندیشه و آیند هنگری توام باشد، در غیر ای ن صورت با انتخاب روش نامناسب صدمات جبرا نناپذیری بر بدنه این شرکتها وارد خواهد شد. این مقاله حاصل پژوهش در زمینه مطالعه روش های مختلف پرداخت الکترونیکی در کشور برای واحدهای تجاری و انتخاب برترین روش پرداخت جهت شرکت نمونه ارائ هدهنده خدمات عمومی م یباشد. در این مقاله ابتدا رو شهای پرداختی که امکان استقرار آنها در کشور ایران وجود دارد مورد مطالعه قرار گرفت . سپ س شاخ ص های موثر در انتخاب بهترین روش شامل : استقبال مشترکین، منافع شرکت خدمات دهنده، منافع شرکت های واسطه و بانک ها و زیر شاخ ص های مربوط به هریک از شاخص ها و ارتباط آنها در یک ساختار درختی مورد مطالعه قرار گرفت و درانتها با استفاده از رو شهای تحلیل سلسله مر اتبی (AHP) و تاکسونومی با استفاده از شاخص های تعریف شده، رو شهای برتر به ترتیب اولویت ب همنظور پرداخت قبوض توسطمشترکین تعیین گردید. مطابق مطالعات صورت گرفته برترین رو شهای پرداخت برای مشترکین تجاری بترتیب عبارتند از: -1 تلف نبانک 2- خودپرداز -3 پیا مکوتاه 4- اینترنت -5 روش فعلی 6- پایان هفروش -7 بان کپرداخت 8- خوددریافت