سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین خادمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
بهروز کرد – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر
فرهاد شاملو – کارشناس ارشد زیست شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

چکیده:

پروانه خوشه خوار انگور یکی از مهمترین آفات انگور در تاکستانهای کشور محسوب میشود. لاروهای این آفت در نسل های مختلف از جوانههای گلدهنده، غنچهها و حبههای انگور تغذیه و خسارت ا قبل توجهی به محصول وارد میکند. در این تحقیق با هدف بررسی نحوه تغییرات جمعیت این حشره، تعیین مناسبترین زمان مبارزه و نمونه برداری از مراحل زمستان گذرانی آفت، مرحله تخم، لارو و شفیرگی در سطحی از تاکستانهای ملایر انجام گردید. در طی این بررسی، وجود سالیانه سه نسل کامل در چرخه زیستی آفت در منطقه مورد مطالعه مشخص گردید. ظهور پروانههای نسل زمستانگذران و نسل اول خوشه خوار زمانی است که میزبان فاقد سبزینه بوده و ظهور نسل چهارم این آفت نیز به دلیل همزمان شدن با برداشت میوه عملاً خسارتی به باغهای انگور وارد نمیکند. نتایج نشان میدهد که نسلهای دوم و سوم خوشهخوار بیشترین خسارت را به حبههای انگور وارد میکنند . همچنین اوج خروج لاروهای نسل دوم 12 روز پس از اوج پرواز پروانهها انجام میشود. به منظور مبارزه شیمیایی با این آفت، توصیه میشود که اولین برنامه سمپاشی در منطقه در اواخر خرداد و اوایل تیر ماه و دومین مرحله آن در هفته دوم مرداد نجام شود.