سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
علی ایوبی – کارشناس ارشد نانوتکنولوژی
کیومرث آقائی – مدیریت نیروگاه

چکیده:
یکی از مهمترین خدمات جانبی که همواره مالکین نیروگاه ها برای انجام آن تمایلی از خودنشان نمی دهند مشارکت در کنترل فرکانس شبکه می باشدکه هزینه های اضافی ناشی از آن به عنوان هزینه پنهان ، دلیل اصلی این عدم تمایل می باشد.از آنجائیکه در بسیاری از کشورها این امر اجباری می باشد لذا همواره مالکین نیروگاهها را دچار سردرگمی می نماید.این هزینه های پنهان و اضافی شامل بخشهای مختلفی است که مهمترین آن هزینه نامحسوس مصرف سوخت اضافی ناشی از افت راندمان توربین گاز بدلیل نوسانات توان در مد کنترل فرکانس شبکه می باشد. محور اصلی این مقاله بررسی فنی واقتصادی کاهش راندمان ناشی از نوسانات توان توربین گاز V94.2 در مد کنترل فرکانس شبکه می باشد.ذکر این نکته ضروریست که جهت دستیابی به نمودارها و مقادیر واقعی تاثیرات نوسان توان بر راندمان به شیوه مدل سازی با استفاده از اطلاعات واقعی بهره برداری واحدهای گازی نیروگاه دماوند در نرم افزار Therm flow و جهت بررسی تاثیرات فرکانس شبکه بر توان توربین های بخار طرح زیمنس این نیروگاه نیز از روش شبیه سازی در نرم افزا ر E-TAP استفاده شده و در پایان جهت محاسبه مقادیر دقیق هزینه های پنهان ،از داده های واقعی مربوط به میزان مشارکت واحدهای گازی نیروگاه دماوند درکنترل فرکانس شبکه با استفاده از نرم افزار آنالیز آماری SPSS ، بهره گیری شده است.