سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مارال خدادادی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محمدصادق عسکری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
فریدون سرمدیان – استادیار دانشگاه تهران
حسینقلی رفاهی – استاد دانشگاه تهران

چکیده:

شور و قلیایی شدن خاکها دو فرایند غالب تخریب خاک در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد که موجب کاهش میزان عملکرد محصولات زراعی، افزایش فرسایش و تشدید بیابانزایی می گردد . داده های ماهواره ای در مقایسه با تهیه این نقشه ها با استفاده از روشهای معمول، توانایی تولید نقشه هایی با هزینه کمتر، مدت زمان کوتاهتر، به هنگام و با دقت بالاتر را دارد . تحقیق حاضر به منظور ارزیابی قابلیت داده های ماهواره Landsat7 در شناسایی و تفکیک خاکهایشور و سدیمی با استفاده از مطالعاتصحرایی و نتایج آزمایشگاهیخاکها، در دشت قزوین صورتگرفت