سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
محمدمهدی شادمان – دانشجوی دکتری مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن وفایی سفتی –
مهرداد سلیمانی –
احمدرضا زنگنه –

چکیده:
مشکل رسوبات آلی به ویژه آسفالتن ها در مخازن، چاه ها و تجهیزات اثرات زیانباری بر اقتصاد تولید نفت دارد، زیرا سبب کاهش میزان نفت تولیدی، بسته شدن تجهیزات تولید نفت می شوند. اضافه کردن بازدارنده ها به نفت خام، باعث جلوگیری از فرآیند تجمع توده های آسفالتن در نفت خام می شوند. در این مطالعه، اثر بازدارنده ها بر جلوگیری از رسوب آسفالتن با روش اندازه گیری گرانروی مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا غلظت های مختلف از بازدارنده های آروماتیک،آنیونی و غیر یونی (ppm1000، ppm2000،ppm10،000 و ppm20،000) در یک نمونه نفت خام مرده تهیه شد و قدرت بازدارندگی نمونه ها اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد قدرت بازدارندگی بازدارنده ها در غلظت های کم تا متوسط(ppm1000 تا ppm10،0000) از الگوی منظمی برخوردار است و در ارتباط با گروه های عاملی ساختار شیمیایی بازدارنده ها می باشد