سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مجید فاضلی مبارکه – دانشجوی کارشناسی ارشد متالوژی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
علی اشرفی –
مهدی عزیریه –

چکیده:
دراین تحقیق برروی عیوب اولیه درلوله های فولادی کم آلیاژ استحکام بالا که بروش مقاومت الکتریکی ERW تولید شده اند بررسی گردید که پس ازشناسایی و بررسی عیب بوجود آمده فرایند تولید را مورد ارزیابی قرار دادیم و سپس نمونه ها را مورد بررسی میکروساختاری مطابق با استاندارد ASTM E112 قرار دادیم و جهت بررسی دقیق ترنمونه ها را توسط میکروسکوپ الکترونی SEM مورد ارزیابی و انالیز ازعمق عیوب گرفتیم تا نوع عیوب و علت بوجود آمدن این عیب چه بوده است و سپس جهت بررسی استحکام این عیوب دربرابر گاز سولفید نمونه ها را مورد ازمون خوردگی هیدروژنی HIC مطابق با استاندارد NACE TM02-84 قرار دادیم که نتیجه حاصله ازاین تحقیق دراین نمونه عیب بوجود آمده را اصطلاحا شکستگی ازسطح می نامند طی تصاویر مشاهده شده این عیب ازسطح سازه شروع شده و به درون سازه حرکت کرده است باتوجه به انالیز بدست آمده میزان کربن دراین عیب بسیاربالا می باشد زمانی که کرن بیش ازحدبالا باشد سبب می گردد که ترک ازمنطقه سمنتیت گذشته است و شکستگی مرزدانه ای اتفاق افتاده است این عیب درساختار فریتی پرلیتی مشاهده میشود عیب بوجود آمده درفرایند تولید دراثرانقباض و انبساط نامتقارن بوجود آمده است و درنهایت پس ازقرارگیری نمونه درمحیط گاز سولفید باتوجه به نتایج پیوست استحکام این عیوب دربرابر گاز سولفید پایین است