سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

زهیر یعقوبی اشرفی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حسن محمدعلیزاده – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
حمید رحیمیان – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
غلامرضا ثواقبی – پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده:

عناصر غذایی از طریق تغییر در الگوی رشد، مورفولوژی، آناتومی و ترکیب مواد شیمیایی گیاه سبب افزایش یا کاهش مقاومت گیاه به آفات و بیماریها می شوند (1). علفهای هرز با رقابت برای کسب این عناصر غذایی گیاه زراعی را در تنگنا قرار میدهند . رفیعی در تحقیقی روی اثر متقابل روشهای مختلف کنترل علف های هرز گندم پاییزه و افزایش جذب کود در منطقه کرج و ورامین گزارش نمود که برداشت عناصر غذایی توسط گیاه با اعمال روش کنترلHarrowing hocing وال و همکاران گزارش (2). افزایش می یابد، ولی این مورد در بذر گندم صورت نمی گیرد
نمودند که کاربرد نیتروژن می تواند شیوع و گسترش بیماری ریشه ناشی از قارچ Rhizoctonia Solani روی گندم بهاره در جنوب استرالیا را کاهش دهد ).