سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
سجاد ربانی فرد – مهندس مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
کریم حمید – کارشناس ارشد مطالعات مخازن، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

چکیده:
در هنگام تولید نفت از یک چاه، افت فشاری در اطراف آن ایجاد می شود که باعث می شود علاوه بر نفت، آب و گاز نیز به سمت دهانه چاه حرکت کنند. این افت فشار باعث تغییر شکل سطوح تماس آب-نفت و گاز-نفت به صورت مخروط می شود و این پدیده به مخروط شدگی آب و مخروط شدگی گاز معروف است.هدف از این مقاله، بررسی پدیده های مخروط شدگی آب و گاز در یکی از مخازن شکافدار جنوب ایران به کمک ابزار شبیه ساز عددی مخزن است. از آنجا که روابط جریان در محیط متخلخل شکافدار پیچیده است و استفاده از شکل های ساده معادلات جریان در محیط متخلخل، که مختص مخازن ماسه سنگی است، در مخازن شکافدار با خطای زیادی همراه است لذا تنها روش دقیق برای مطالعه جریان سیال در چنین مخازنی استفاده از شبیه سازهای عددی مخزن می باشد.دو روش مهم و عملی برای جلوگیری از مخروط شدگی آب و گاز، کاهش دبی تولید نفت و رساندن آن به مقدار بهینه و تکمیل چاه در فاصله مناسب از سطح تماس آب-نفت و گاز-نفت است. در این مقاله این دو روش برای مخزن مورد مطالعه بهینه سازی می شوند