سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رسول جوادیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
سیدمحمد سادات حسینی – دانشجوی دکترای برنامه ریزی حمل و نقل – پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ت

چکیده:

در این مقاله به یکی از مهمترین مباحث مطرح در بحث نگهداری و تعمیـرات خطـوط راه آهـن پرداختـ ه شـده اسـت . تعیین شاخص کیفیت هندسی خطوط راه آهن از مباحث مهم مطرح درمقوله تعمیر و نگهداری می باشد . بـا اسـتفاده از ایـن شاخص می توانوضعیت یک خط را در زمانهـای مختلـف بـه دسـت آورد و براسـاس آن بـرای انجـام عملیـات تعمیـر و نگهداری برنامه ریزی نمود . برای به دست آوردن این شاخص لازم است به مدلهای مربوط به شاخص کیفیت مراجعه نمود . در این تحقیق نسبت به بررسی شش مدل معتبر مربوط به شاخص کیفیت هندسی خط اقدام شده است کهضمن بررسی هـر مدل، تحلیل مختصری بر روی خروجیهای هرمدل ارایه شده و همچنین در خصوص معایب و مزایای هر مـدل جمـع بنـدی مختصری ارایه گردیده است