سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

راضیه صمیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرآیندهای جداسازی
مهرداد منطقیان – دانشیار مهندسی شیمی و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

با بررسی مقالاتی در زمینه نیروی محرکه کریستالی زاسیون هیدرات، سینتیک تجزیه هیدرات متان و اندازه گیری سرعت تجزیه هیدرات های گازی، نحوه تشکیل کریستالیزاسیون هیدرات و عوامل موثر در سینتیک آن در شرایط دماهای پایین و فشارهای بالا در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت . با مطالعه مدلهای مختلف، سینتیک مطلوب برای رشد فیلم هیدرات متان به صورت مکانیزم پیوسته مطرح شد . همچنین با استفاده از داده های آزمایشگاهی، توسط نرم افزار Matlab معادلاتی برای ، رشد هیدرات بر حسب دمای تعادلی ارائه شد .