سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

لاله یزدان پناه گوهرریزی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کرمان بخش تحقیقات شی

چکیده:

به منظور بررسی مدیریت بهداشتی استخرهای پرورشی ماهیان قـزل آلا در اسـتان کرمـان ، مطالعـه آلـودگی هـای باکتریـایی ماهیان و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب استخرها مورد ارزیابی قرار گرفت . مطالعات آلودگی های باکتریایی با بررسـی 200 نمونه از ماهیان قزل آلا با متوسط وزنی 200-50 گرم که مبتلا به پوسیدگی باله ها – تیرگی بدن و یـا ماهیـان تـازه تلـ ف شده انجام شد . این مطالعات از اواخر مهر 1381 شروع و تا اواخر اردیبهشت 82 به مدت 7 ماه در 8 کارگاه پرورش مـاهی انجام شد . اندام های نمونه برداری نیز شامل کلیه – طحال – مغز و خوردگی باله های پشتی و دمی بود . علائم بالینی نمونـه هـا نیز عمدتًا شامل اگزوفتالمی – تیرگی سطح بدن – کوری – شنای نامتعادل و گروهی خوردگی باله های پشتی و دمی همراه با خون ریزی بود . مطالعات باکتریولوژی انجام شده منجر به جداسازی 6 ایزوله از ارگانیزم های باکتریایی شد که 4 ایزولـه گرم منفی و 2 ایزوله گرم مثبت بود . باکتری های گرم منفی متعلق به جنس هایسودوموناس، آسینتو باکتر، سیترو باکتر، آئروموناس هـای متحـرک بودنـد که از اندام های کلیه، طحال و باله ها جداسازی شدند . باکتری هـای گـرم مثبـت نیـز متعلـق بـه جـنس هـای پلانوکوکـوس و استافیلوکوکوس بودند .
در این مطالعه هم چنین تعدادی از فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی آب اسـتخرها از قبیـل درجـه حـرارت آب و هـوا – اکسیژن – سختی کل – کربنات – کلر – سولفات – کلسیم – منیزیوم – فسفات – هیدروژن سولفوره – اسیدیته – نیتریـت – نیترات – آمونیاک – شوری و قابلیت هدایت الکتریکی اندازه گیری و رابطه آن ها بـا برخـی ار عوامـل بیمـاری زا بررسـی گردید . با توجه به کثرت مراجعه پرورش دهندگان در ارتباط با تلفات و کاهش رشد و پوسیدگی باله ها و ساقه دمی ماهیان و … و عدم وجود مطالعات لازم در زمینه آلودگی های باکتریایی در کارگاه های پرورشی استان این بررسی برای اولـین بـار در سطح استان صورت گرفت .