سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

مهنوش شریفی – کارشناسارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران
ابوالقاسم شریف زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان
محمدرضا محبوبی – عضو هیئت علمی دانشگاه گرگان
غلامحسین عبدالله زاده – دکترای توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

مدیریت تلفیقی آفات یکی از مولفه های توسعه پایدار کشاورزی به شمار می رود که بر هم افزایی تلاش های مرتبط با توانمندسازی کشاورزان، بکارگیری فناوری های مناسب و همساز با محیط زیست و مدیریت یکپارچه استوار است . ترویج اثربخش مدیریت تلفیقی آفات نیازمند شناسایی محورها و مولفه های اصلی مدیریت تلفیقی آفات به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی عملی با مشارکت کشاورزان است . با توجه به این مهم، پژوهش حاضر بر مبنای بر راهبرد پیمایش و با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زیربنایی یا مولفه های شاکله مدیریت مبارزه تلفیقی با آفات برنج و تحلیل هم وابستگی فعالیت ها و امور مرتبط با مدیریت تلفیقی آفات از دیدگاه کشاورزان به انجام رسیده است . پایایی پرسشنامه بر مبنای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بین 0/79 تا 0/87 برای بخش های مختلف پرسشنامه مناسب تشخیص داده شده است . تمامی کشاورزان شالیکار بخش درودزن شهرستان مرودشت (1145) مشمول جامعه آماری این پژوهش بوده و از بین آنها بر مبنای فرمول کوکران یک نمونه 90 تایی برگزیده شده و طرف مطالعه قرار گرفتند . تحلیل عاملی صورت گرفته به استخراج سه عامل انجامیده است . عامل نخست تحت عنوان تحت عنوان اقدامات بیولوژیکی انجامیده است که توانسته است حدود 26 درصد کل واریانس را تبیین نماید . عامل های دوم و سوم تحت عنوان اقدامات فیزیکی _ مکانیکی و اقدامات به زراعی به ترتیب حدود 15 و 9 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نموده اند . در مجموع سه عامل استخراج شده توانسته اند حدود 50 درصد از کل واریانس متغیرها را تبیین نمایند