سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
امیر عبدوس – مدیرکل حفاظت محیط زیست استان گیلان
نسیم صابرمنش –
معصومه ابوالفتحی –
فاطمه خانجانی –

چکیده:
این پژوهش به بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای پزشکی در بیمارستانهای استان گیلان پرداخته است. این مطالعهاز نوع توصیفی- مقطعی بوده و از روش میدانی اعم از مصاحبه شفاهی ، تکمیل پرسشنامه و جداول خام ، بازدیدها وتهیه عکس استفاده شده است.از تعداد ۳۰ بیمارستان موجود در استان ۲۸ بیمارستان دستگاه امحای غیرسوز تهیه نموده اند و تنها یک بیمارستانفاقد دستگاه بوده و یک بیمارستان بصورت مشترک از زباله سوز و دستگاه مایکروویو استفاده می نماید . قابل ذکر استکه واحدهای فاقد دستگاه امحاء پسماندهای عفونی را طی قراردادی به مراکز خصوصی امحاء زباله تحویل می دهند .همچنین بر اساس عملکرد اداره کل حفاظت محیط زیست استان در سال ۹۱ ، برای ۱۹ بیمارستان به دلیل عدمرعایت موازین زیست محیطی ، اخطاریه صادر شده و ۷ بیمارستان به دادگاه معرفی شده اند.بررسی های انجام شده نشان می دهد در صورت تفکیک پسماند ۸۰ % حجم پسماند تولیدی بیمارستانها آلوده نیستندو می توان با پسماندهای عادی دفن نمود . ولی بدلیل عدم تفکیک صحیح پسماند در مبدا حجم پسماند عفونی بالارفته که علاوه بر فشارمضاعف به دستگاههای امحا هزینه ها را نیز بالا می برد .در این راستا به کارگیری مدیرانی کهعلاوه بر علم پزشکی ، دانش زیست محیطی نیز داشته باشند و آموزش کارشناسان بهداشت محیط ، پرسنل و بیمارانو همراهان خصوصاً در امر تفکیک پسماندهای عفونی و غیر عفونی و تبیین اهمیت موضوع می تواند موثر باشد.