سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
سودابه اعزی پاشاکلایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدجواد خانجانی – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشگاه شهید با هنر کرمان
محمد ذونعمت کرمانی – عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
مطالعات پروفیل سطح آب رودخانه یکی از اجزای اصلی سیستمهای مهندسی رودخانه می باشد که با استفاده از آن می توان شرایط هیدرولیکی جریان در رودخانه را برای سیلاب با دوره برگشتهای متفاوت، شبیه سازی و با بهره گیری از نتایج حاصله اقدام به تدوین طرح حفاظت رودخانه نمود. در انجام مطالعات هیدرولیکی مدل ریاضی باید به گونهای انتخاب شود که نتایج حاصل از آن به خوبی بیانگر رفتار رودخانه باشد و توانایی پیشبینی رفتار رودخانه را در شرایط مختلف داشته باشد. مدل HEC-RAS برای محاسبات هیدرولیکی جریان یکبعدی در یک شبکه کامل از رودخانهها و کانالها طراحی شدهاست. در این تحقیق از نرم افزارHEC-RAS برای بررسی مشخصههای هیدرولیکی جریان رودخانه تالار دربازهای به طول تقریبا 8 کیلومتر در حالت ماندگار استفاده شده است. مقاطع عرضی، پروفیل طولی سطح آب و مشخصههای هیدرولیکی جریان از جمله سرعت، تنش برشی و عدد فرود برای حداکثر دبیهای لحظهای با دوره بازگشتهای مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد که رژیمرودخانه زیر بحرانی میباشد و حداکثر مقادیر مشخصههای جریان به دلیل تنگ شدگی مقطع رودخانه در فاصله 1147 متری از مبدا بازه مورد مطالعه رخ داده است.