سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سعید صفیرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چم
مصطفی چرم – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

فسفر بعد از ازت مهمترین عنصر غذایی مورد نیاز گیاه است .اتکینز دو انگیزه مهم را برای بررسی مطالعات ینتیکی بیان می کند . -1 واکنش ها با چه سرعتی به تعادل می رسند ، و -2 پیش بینی مکانیزم واکنش . اهمیت سرعت آزاد شدن فسفر از خاک در فراهمی فسفر برای محصولات مختلف در بررسی های مختلفی گزارش شده است . مطالعات سینتیک های آزاد شدن فسفر از خاک یا اجزا تشکیل دهنده خاک در ارزیابی تحرک فسفر خاک در اکوسیستمهای کشاورزی مهم است . واکنش های جذب فسفات و نگهداری آن در خاکها از جنبه تغذیه گیاه و کارآیی استفاده کود مهم می باشد . در بررسی های مختلفی که روی آزاد شدن فسفر انجام شده نشان می دهد کهیک آزاد شدن سریع اولیه وجود دارد که با یک واکنش آهسته ادامه می یابدهدف این تحقیق بررسی اثر میزان مصرف کود فسفره و تاثیری که کود دهی قبلی در واجذب فسفر از خاک دارد و استفاده از معادلات سینتیکی جهت توصیف آزاد شدن فسفر در خاکهای مورد مطالعه بود