سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

صدیقه صفرزاده شیرازی – دانشجوی دکتری بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز .
جعفر یثربی – استادیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز .

چکیده:

مقدار مواد آلی در بیش از 60 درصد از خاکهای زراعی ایران کمتر از یک درصد و در بخش قابل توجهی از آنها کمتر از نیم درصد استو این مسئله باعث بروز اثرات منفی در خواص فیزیکی، شیمیایی و حاصلخیزی خاک شده است . ازطرفی افزودن کودهای آلی میتواند ضمن بهبود خواص فیزیکی خاک، منجربه تامین نیتروژن مورد نیاز گیاهان گردد . برای قابل جذب شدن نیتروژن آلی خاک و کودهای آلی برای گیاه، بایستی این نیتروژن به وسیلة تجزیة زیستی به آهستگی برای گیاهان قابل استفاده شودبنابراین توصیة کودهای نیتروژنه بدون اطلاع از ظرفیت تأمین
نیتروژن خاک می تواند منجر به تولید غیراقتصادی محصول و آلودگی محیط زیست شودلذا بررسی راههای مختلف جهت افزایش ماده آلی خاک و تعیین و تخمین پتانسیل معدنی شدن نیتروژن در خاک و کودهای آلی از اولویت خاصی برخوردار است .