سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی عبدلی – استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی جلیلی قاضی زاده – دانشجوی دکتری مهندسی محیط زیست دانشگاه تهران
مهدی غلامعلی فرد – کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی – محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس
سعید کریمی – دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی محیط زیست دانشگاه تهران

چکیده:

با رشد روزافزون صنایع در کشور، انتخاب مکان مناسب جهت دفن پسماندهای ویژه از اهمیت فوقالعادهای برخوردار است . مهمترین مطالعاتی که در مکانیابی محل دفن باید مورد توجه قرار گیرد، بررسی عوامل زمینشناسی منطقه مورد نظر است . هدف از این تحقیق مشخص کردن مناطق مستعد از دیدگاه زمینشناسی جهت احداث مکان دفن پسماند ویژه در استان سیستان و بلوچستان میباشد . بدین منظور معیارهای جنس زمین، فاصله از گسل و فاصله از زمینلغزش پس از مراحل آمادهسازی و ویرایش دادهها بر اساس مطلوبیت برای محل دفن پسماندهای ویژه، تحت استانداردسازی (نرمال – (Decision سازی ) قرار گرفته و لایههای بولین تولید گردید . در مرحله بعد پس از رویهمگذاری با استفاده از منطق تقاطع در فضای راهبردی تصمیمStrategy Space)، مناطق مناسب برای محل دفن پسماند ویژه مشخص شد . نتایج نشان میدهد که از دیدگاه زمینشناسی مناطق غربی و جنوبیزاهدان، قسمتهایی از شرق نصرتآباد و مناطقی از غرب استان دارای شرایط بسیار خوبی برای احداث مکان دفن پسماند ویژه میباشد . ضمن آنکه مناطق اطراف زابل نیز از این حیث مستعد میباشند . همچنین قسمت وسیعی از استان بهعنوان مناطق ممنوعه شناخته شدهاند که نمیتوانند بهعنوان مکان دفن انتخاب .شوند