سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
مریم تقی زاده چیمه – کارشناسی ارشد . برنامه ریزی آموزشی، علوم تربیتی . دانشگاه آزاد اسلامی واحد – نویسنده مسئولرودهن
افسانه وارسته فر – استاد ، دکتری و جامعه شناسی،جامعه شناسی، علوم اجتماعی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه ی پنجم دوره ی ابتدایی از منظر مفاهیمتربیت شهروندی است . روش پژوهش تحلیل محتوا بود و با استفاده از چک لیستی از مولفه های تربیت شهروندی ازدیدگاه دکتر کوروش فتحی واجارگاه که شامل سه مفهوم (شناخت مدنی ، توانایی های مدنی و نگرش مدنی)وبیست و هشت مولفه است ، داده ها جمع آوری شد .واحد تحلیل در این تحقیق ، مضمون بود . جامعه ی آماریشامل کتب پنجم دوره ی ابتدایی بود و کتاب تعلیمات اجتماعی پنجم ، نمونه ی آماری تحقیق در نظر گرفته شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شد . نتایج نشان دهنده ی آن بود که درکتاب تعلیماتاجتماعی به مقوله ی تربیت شهروندی توجه چشمگیری صورت نگرفته است . در کتاب اجتماعی پنجم ، بیشترینتوجه به مولفه های شناخت مدنی(۳۸ مورد) بوده است .