سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
افسانه وارسته فر – دکترای جامعه شناسی استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
مریم تقی زاده چیمه – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

چکیده:
هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 92-91 از منظر مفاهیم تربیت شهروندی است. روش پژوهش تحلیل محتوا بود و با استفاده از چک لیستی از مولفه های تربیت شهروندی از دیدگاه دکتر کوروش فتحی واجارگاه که شامل سه مفهوم (شناخت مدنی، توانایی های مدنی و نگرش مدنی) و بیست و هشت مولفه است داده ها جمع اوری شد. واحد تحلیل در این تحقیق مضمون بود. جامعه اماری شامل کتب ششم دوره ابتدایی بود و کتاب مطالعات اجتماعی ششم نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی استفاده شد. نتایج نشان دهنده آن بود که در کتاب اجتماعی ششم بیشترین توجه به مولفه های توانایی های مدنی (19 مورد) بوده است.