سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مجتبی یحیی آبادی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان
ایوبعلی قاسمی – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

چکیده:

زردی برگ یا کلروز ناشی از کمبود آهن یکی از مشکلات باغداری و فضای سبز کشور ماست که بیش از نیمی از اراضی کشاورزی آن آهکی بوده و یا آب آبیاری آن دارای یون بی کربنات می باشد . بی کربنات از طریق مکانیسم هایی از جذب، انتقال و بکارگیری آهن در ساختمان کلروپلاست و تشکیل کلروفیل برگ، جلوگیری می کند . گزارشات زیادی حاکیست که تنها زیادی آهک، مشکل اساسی ایجاد کلروز آهن نیست بلکه واکنشهایی که در خاک بویژه، در اطراف ریشه درختان اتفاق می افتد در ایجاد کلروز دخالت دارند . بنابراین میزان تحمل یا کارایی ریشه درختان در جذب آهن
متفاوت بوده و در نتیجه درختان با درجات مختلفی کمبود آهن را نشان میدهند بطوریکه ریشه گیاهان حساس به کمبود آهن از کارایی مناسبی جهت جذب آهن برخوردار نیستند .
سمر و سعادت (1376) علل کمبود آهن و راههای درمان آن را در گیاهان زراعی و باغی مورد بررسی قرار دادند [.1] آنها معتقدند که فقط زیادی آهک مشکل اساسی ایجاد کلروز آهن نیست بلکه واکنش هایی که در خاک بخصوص در اطراف ریشه گیاهان اتفاق می افتد در ایجاد کلروز دخالت دارند . بنابراین میزان تحمل و یا کارایی ریشه درختان در جذب در آهن متفاوت بوده و در نتیجه درختان با درجات مختلفی کمبود آهن را نشان میدهند بگونه ای که ریشه گیاهان حساس به کمبود آهن از کارایی مناسبی برای جذب آهن برخوردار نیستند . شهابی (1380) میزان مقاومت سه رقم نهال سیب گلاب کهنز، رد و گلدن دلیشز را در غلظت های مختلف بی کربنات آمونیوم مورد بررسی قرار داد [.2] نتایج تحقیق فوق نشان داد که با افزایش غلظت بیکربنات آمونیوم در آب آبیاری، حساسیت این نهال ها به کمبود آهن و ایجاد کلروز افزایش می یابد . کاررا و اورتیز (1989) ، اثرات مختلف سه پایه رویشی کوئینس به نام های QC و QA و PQBA29 را روی میزان رشد رویشی و تولید محصول سه رقم گلابی QC و QA اثرات مختلف پایه های رویشی (1999) .[ دویاتوو 3] کمیس ، هاردی و پاسکراسان ، مورد مطالعه قرار دادند و پایه بذری گلابی را روی میزان رشد رویشی، عملکرد و مقاومت به کلروز درختان گلابی رقم بوره لوشتکایا به مدت 18 سال مورد بررسی قرار داده است