سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس انجمن پیشرانش هوافضایی ایران
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
سیدابوالحسن میرحسینی – کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
محمد حسن مقدس – استادیار
علیرضا مستوفی زاده – استادیار

چکیده:
تاکید اصلی در این مقاله بدست آوردن مقدار انتقال حرارت وارده حاصل از جابجایی و تشعشع به لاینر محفظه احتراق حلقوی و نحوه جریان به صورت تحلیل سرد و آنالیز گرم می باشد. در این تحلیل با مدل کردن احتراق به صورت سه بعدی در یک قطاع 30 درجه با استفاده از نرم افزار فلوئنت مقدار انتقال حرارت بر روی لاینر و همچنین مقدار دقیق دبی جریان و نحوه توزیع آن بر روی سورخهای لاینر، در نواحی سه گانه محفظه احتراق موتور مشخص می گردد. [4] سپس نتایج حاصله از برنامه کامپیوتری با استفاده از روابط تجربی [1] با فلوئنت مقایسه گردیده است که نشان از نتایج خوب آنالیز عددی را به بیان می کند. همچنین مقادیر بدست آمده از روش تخمین مهندسی و فلوئنت در مقایسه با داده های تجربی خطای کمتر از یک درصد را نشان میدهد. مدل توربولانسی استفاده شده مدل Realizable k-ε می باشد و مدل احتراقی آن توسط تابع چگالی احتمالی مدل شده است.