سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۲۸

نویسنده(ها):

مریم مهینیان – کارشناس ارشد مدیریت دولتی و کارشناس واحد عملکرد مجتمع صنعتی رفسنجان

چکیده:

جهان امروز بی تردید از ویژگی های خاصی برخوردار است. عمده ترین آنها عبارتند از: تغییرات پر شتاب ، جابجایی شدید در قدرت، پیچیدگی فزاینده ، رقابت روز افزون ، این موارد باعث شده اند تاحیات شرکت ها هرچه بیشتر در معرض خطر قرار گیرد و یافتن راه چاره به عنوان دغدغه فکری همیشگی برای مدیران شرکت ها مطرح شود. لذا مدیران شرکت ها باید به طور پیوسته با ترکیب جدیدی از منابع موجود خود، مزیت جدیدی را فراهم کنند. این جاست که اهمیت نیروی انسانی خلاق و به عبارت دیگر کارآفرینان سازمانی در شرکت ها برجسته می شود.
این پژوهش به منظور «بررسی موانع اجرایی کارآفرینی سازمانی در مجتمع صنعتی رفسنجان» انجام شده است . در این تحقیق موانع سازمانی کارآفرینی بر اساس چهار عامل
1ـ برخوردنامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری کارکنان
2ـ سبک مدیریت وظیفه مدار
3ـ سیاست های تشویقی یکسان برای همه
4ـ ترفیع افراد سازشکار مورد بررسی قرار گرفت، و توان بالقوه کارآفرینی افراد بر اساسپنج مولفه ی 1ـ نیاز به توفیق 2ـ نیاز به استقلال 3ـ خلاقیت 4ـ ریسک پذیری 5ـ عزم و اراده و سنجیده شد. پرسشنامه حاوی 34 سوال بسته بود که روایی و پایایی این پرسشنامه بررسی و مشخص گردید. جامعه آماری در این تحقیق 720 نفر از کارکنان مجتمع صنعتی بودند که 216 نفر از آنها به عنوان نمونه به صورت مورد بررسی قرار گرفتند. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق همبستگی می باشد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی اسپیرمن تا و b کندال در قالب نرم افزارهای SPSS و Mini Tab مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله عبارتند از :
1- با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سبک مدیریت وظیفه مدار افزایش می یابد.
2- با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان برخورد نامناسب سازمان در برابر اشتباهات کاری انان افزایش می یابد.
3- با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان سیاست های تشویقی یکسان برای همه افزایش می یابد (یعنی سعی می شود از این روش تشویق بیشتر استفاده شود).
4- با افزایش توان بالقوه کارآفرینی کارکنان ترفیع سازشکار افزایش یابد.
بر اساس این پژوهش پیشنهاد می گردد که سازمان ها و مدیران آنها کوشش کنند موانع کارآفرینی را از سر راه کارآفرینان بر دارند تا سازمان هایی پویا، متحول و کارآفرین داشته باشیم.