سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
علی جوادی – کارشناس ارشد کشاورزی
مسلم پورنصرت – کارشناس ارشد مدیریت دولتی
صغری عبدالرزاقی – کارشناس شیمی کاربردی
رضا کابلی – دانشجوی کارشناس ارشد عمران خاک و پی

چکیده:
با توسعه جوامع و افزایش تصفیه خانه ها، تصفیه، تثبیت و دفع لجن تولیدی نیاز به یک مدیریت جامع و بهینهدارد. امروزه از لجن تولید شده تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان کود در مصارف کشاورزی استفاده میشود . مصرف لجن فاضلاب موجب تامین مواد مغذی برای گیاه و بهبود بافت خاک می شود ولی وجود فلزاتسنگین، باکتریها، ویروسها، تخم انگلها وسایر میکروارگانیسم های بیشتر از حد استاندارد و مصرف بیش از حدآن، موجب تجمع این مواد در خاک، گیاه و آبهای زیرزمینی شده و خسارتهای زیست محیطی زیادی را ایجادمی کند. لذا شناخت دقیق مواد موجود در لجن فاضلاب و میزان تجمع آن درآب، خاک وگیاه، زمان و نحوهصحیح مصرف و تعیین نوع خاک کشاورزی از جمله راهکارهای مدیریت در مصرف لجن فاضلاب وحفظ محیطزیست می باشد. این مقاله به صورت مروری بوده و به بررسی ترکیبات کیفی موجود در لجن فاضلاب شهری واثرات مفید و مضر مصرف آن در خاک، گیاه و آبهای سطحی با توجه به نتایج پژوهش محققین در داخل وخارج کشور است که در ادامه به ارایه راهکارهایی در مورد کاهش فلزات سنگین، کاهش پاتوژنها، میزان و نوعمناسب مصرف لجن با توجه به نتایج پژوهش ها و استانداردهای جهانی پرداخته شده است.