سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنگره مهندسی نفت ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

غلامعلی رحیمی – موسسه مطالعات بین المللی انرژی، گروه مدلسازی و مطالعات بلند مدت انر

چکیده:

یمن گاز طبیعی هنوز بصورت جهانی مورد معامله قرار گیرد، لذا قیم تهای آن م یتواند به صورت قابل توجهی از یک ناحیه به ناحیه دیگر متفاوت باش د. اگر چه قراردادهای خرید و فروشLNG معمولاً از یک ساختار مشابه پیروی م یکنند، تفاو تهای قابل ملاحظ های در قیم تهای LNG بازارهای منطق های آسیا، اروپا و آمریکا وجود دار د. در بازار آمریکا و اروپا قیم تهای گاز خط لول ه مرجع تعیین قیمت LNG هستند چرا که LNG در این بازارها م یبایست با خط لوله رقابت نمای د. در مورد آسیا، در قراردادهای واردات کره و تایوان از یک فرمول قی م تگذاری مشابه قراردادهای وارداتی ژاپن استفاده م یشود، لذا متوسط قیم تLNG وارداتی ژاپن معرف قیم تهایLNG در بازار LNG آسیاست. اختلاف در قیم تها ناشی از فرمو لها و ساختارهای قیم تگذاری متفاوتی است که در هر منطقه مورد استفاده قرار م یگیرد. دیدش اخیراً، رقابت میان عرض هکنندگان جهت حفظ و تأمین بازارها منجربه تغییرات چشمگیری در فرمول سنتی قیم تگذاری LNG آسیا شده است و سطح قیم تهای LNG آسیا و شدت همبستگی آن با نفت خام از طرف خریداران تحت فشار و انتقاد قرارگرفته اس ت. خریداران جدید در چین و هند موفقی تهای منحصر ب فردی را در دس تیابی به قیم تهای پایین کسب کرد هان د