سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدعلیرضا ذوالفقاری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
علی فوادالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم سرمایش انفرادی مخصوص محیط خواب بر آسایش حرارتی افراد و میزان نا رضایتی ناشی ازکوران می باشد. برای این منظور مدلسازی عددی معادلات حاکم بر جریان در یک اتاق خواب نمونه به اجرا در آمده وحل آن به کمک حلگر عددی اوپنفوم صورت گرفته است. در تحقیق حاضر مدلسازی های عددی براساس دما و دبی های ورودی مختلف برای جریان ورودی هوا از دریچه سرمایش انفرادی انجام شده ودر هر حالت آسایش حرارتی فرد و میزاننارضایتی ناشی از کوران محاسبه شده است. نتیجه تحقیق نشان میدهدک هدر فضای نمونه حاضر بهترین شرایط آسایش حرارتی در دمای هوای ورودی 23 درجه سلسیوس و دبی 50 لیتر بر ثانیه به دست می آید. با این حال برای رسیدن به شرایط مطلوب تر توصیه می شود که محل دریچه ها و یا تخت خواب تغییر داده شود.