سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
سیدعلیرضا ذوالفقاری – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه بیرجند
علی فوادالدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد هوشمند – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک ، دانشگاه بیرجند

چکیده:
هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد سیستم سرمایش انفرادی بر آسایش حرارتی افراد و میزان نا رضایتی ناشی از کوران می باشد. برای این منظور از مدل سازی عددی معادلات حاکم بر جریان و انرژی در یک اتاق نمونه با یک شخص و میز کار و حل آن به کمک حلگر عددی اوپن فوم استفاده شده است. در تحقیق حاضر مدل سازی های عددی بر اساس دما، زوایای وزش و سرعت های ورودی مختلف برای جریان ورودی از دریچه های سرمایش انفرادی انجام شده و نهایتا یک وضعیت به عنوان وضعیت مطلوب معرفی گردیده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دمای 16 درجه سلسیوس، زاویه وزش 30 درجه نسبت به سطح میز و سرعت 1.5 متر بر ثانیه شرایط بسیار مطلوبی را به لحاظ شاخص آسایش حرارتی و درصد نارضایتی از کوران ایجاد می کند. در این حالت شاخص آسایش حرارتی در محدوده 0.5- تا 0.5 است و درصد نارضایتی ناشی از کوران نیز بین 5 تا 10 درصد قرار دارد.