سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد آقاخانی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی
اسماعیل اسماعیل زاده – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
قیام اسلامی – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز
رضا طسوجی آذر – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی

چکیده:

در این تحقیق اثر حضور میدان الکتریکی ولتاژ بالا بر الگوهای جریان در داخل کانال مستطیلی عریض بررسی شده است.معادلات دیفرانسیل حاکم بر مساله با استفاده از روش گسسته سازی المان محدود گالرکین به معادلات جبری تبدیل و توسط روش حذف مستقیم گوس حل گشته اند.جهت اطمینان از صحت حل عددی، نتایج با داده های موجود در ادبیات فن مقایسه و مورد تائید قرارگرفته است .نتایج بدست آمده نشان دهنده ایجاد نواحی گردابه ای در اطراف سیم (الکترود ولتاژ بالا(بر اثر اعمال میدان الکتریکی
است.این نواحی را می توان حاصل اندرکنش جریان های ثانویه تولید شده توسط میدان الکتریکی و جریان سیال ورودی به کانال در نظر گرفت.اندازه و قدرت گردابه ها با ولتاژ اعمالی و عدد رینولدز به ترتیب نسبت مستقیم و عکس دارد.اثرات میدان الکتریکی بر مبدان جریان بصورت موضعی بوده و با افزایش ولتاژ اعمالی ناحیه تاثیر گسترده تر می گردد .محدوده عدد رینولدز و ولتاژ اعمالی مورد مطالعه در این تحقیق به ترتیب ۱۰۰ تا ۲۰۰۰ و ۲۰ تا ۴۰ کیلوولت در نظر گرفته شده است.