سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: نهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

احمد ابراهیمی –
سیده لیلا اظهر –
محمود زیدآبادی نژاد –

چکیده:

هدف: این پژوهش با هدف مشخص شدن وضعیت فعلی جمع آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی همچنین تعیین وزن زباله های تولیدی در مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی در کل استان بوشهر انجام گرفته است. روش تحقیق: نوع مطالعه در پژوهش فوق توصیفی، مقطعی می باشد. پرسشنامه های تهیه شده در رابطه با وضعیت جمع آوری، نگهداری و دفع پسماندهای پزشکی با م راجعه حضوری به ۷۷ مرکز بهداشتی درمانی شامل ۴۳ مرکز شهری و ۳۴ مرکز روستایی و بازدید از آنها تکمیل گردید. این پرسشنامه در برگیرنده سوالاتی در مورد اطلاعات عمومی مرکز، وضعیت پرسنل مرتبط با مدیریت پسماندها، میزان زباله های تولیدی، نحوه جمع آوری، تفکیک زباله،نگهداری موقت و حمل زباله بود. نتایج: تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط برنامه spss نان می دهد: ۱-تولید بیشتر از ۲ کیلوگرم در روز زباله عفونی در ۲۶% مراکز ۲-۲۴/۷% مراکز دارای سدتگاه زباله سوز ۳-وجود مسئول مدیریت زباله در ۵۹٫۷% مراکز ۴-جداسازی مخازن زباله های ع مومی و خطرناک در ۷۰٫۱% مراکز ۵-تجهیز ظروف نگهداری به کیسه زباله در ۸۹٫۶% مراکز ۶-تفکیک زباله های گوناگون در ۷۹٫۲% مراکز ۷-وجود جایگاههای موقت زباله در ۳۲٫۵% مراکز ۸-حمل با ماشین ویژه در ۳۷٫۳% مراکز ۹-بازیافت در محل در ۱۱٫۷%مراکز ۱۰-دفع بهداشتی زباله در ۳۶٫۴% مراکز. نتیجه گیری: با توجه به آمار فوق به نظر می رسد که در ابتدای امر باید در تمام مراکز فرد بخصوصی را مسئول مدیریت پسماندها کرد. سپس جهت ایشان و سایر همکاران مرتبط کلاسهای آموزشی بپارد. تهیه سطلهای زباله استاندارد به همراه کیسه زباله و تفکیک زباله ها در محل تولید و بکارگیری زباله سوزهای مناسب در مراکز بعنوان فعالیتهای پیشنهادی دیگر بایستی مورد توجه قرار بگیرد.