سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ریاحی خرم – کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست استان همدان مدرس دانشگاه آزاد اسلام
حسین محجوب – دا نشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان ‚همدان
معصومه وثوق – کارشناس بهداشت عمومی
راضیه جهانیان – کارشناس بهداشت عمومی

چکیده:

استان همدان باوسعتی معادل 19493 کیلومتر مربع در غرب ایران و در فاصله 320 کیلومتری از تهران قرار دارد . این تحقیق به منظور تعیین سطح آگاهی های بهداشتی و زیست محیطی دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر همدان صورت گرفت و برای انجام آن از پرسشنامه استفاده شد و سوالات پرسشنامه شامل 22 سوال بوده است . جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان مقطع دبیرستان در شهر همدان بود. روش نمونه برداری بکار رفته در این تحقیق روش خوشه ای دومرحله ایتعدادخوشه ها 30 عدد تعیین گردیدو تعداد کل پرسشنامه های جمع آوری شده تکمیل شده معادل 600 فقره بود (n=600) در این تحقیق رواییپرسشنامه مورد ارزیابی و تایید قرار گرفت .همچنین در این تحقیق به منظور تعیین پایاییپرسشنامه ازضریب آلفا کرونباخاستفاده شد و این ضریب معادل 0/83 بدست آمد .بر اساس نتایج بدست آمده میانگین و انحراف معیار مربوط به نمره نهایی افراد جامعه آماری در این تحقیق نسبت به بهداشت و محیط زیست معادل 69.10 12.52±دست آمد .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد رابطه خطی رگراسیون دو متغیره بین پایه تحصیلی و وضعیت جنسی دانش آموزان با نمره نهایی آنان وجود دارد از آنجا که ارتقاء دانش افراد جامعه در زمینه بهداشت و محیط زیست از ضروریات رسیدن به توسعه پایدار تلقی میگردد بنا بر این لازم است تا مسئولین مربوطه به این مهم بیشتر بپردازند