سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدرضا زرگران – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی
محمدحسن صفر علی زاده – گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
رحیم پرویزی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان غربی

چکیده:

Heterorhabditis bacteriophora Poinar, 1976 یکی از گونه های مهم نماتدهای بیمارگر حـشرات مـی باشـدبا توجه به اهمیت این نماتد در کنترل بیولوژیک آفات و هم چنین نیاز به مقادیر قابل توجهی از آن در امر مبـارزه ، اقـدام بـه پرورش این نماتد روی محیط های غذایی مصنوعی گردید . پرورش این نماتد روی سه نوع محیط کشت غذایی و هم چنـین اضافه نمودن یک میلی لیتر سوسپانسیون باکتری هم زیست بـ ه هـر یـک از محـیط هـای کـشت دردماهـا ی 15 ، 20 و 25 درجـه سانتی گراد انجام گردید . نوع محیط های کشت غذایی به شرح زیر است :
1) نوترینت بروث + عصاره مخمر + آرد سویا + روغن آفتابگردان + آب مقطر
2) آرد سویا + آرد ذرت + چربی حیوانی + پودر شفیره کرم ابریشم + آب مقطر
3) پپتون + عصاره مخمر + زرده تخم مرغ + آرد سویا + چربی حیوانی + آب مقطر
درشرایط درون ارگانیسمی (In vivo) روی پروانـه مـوم خـو ار Galleria melonella L در چهـار دمـای 15 ، 20 ، 25 و 30 درجه سانت ی گراد مورد مقایسه قرار گرفت . این آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تـصادفی در پنج تکرار و تعداد بیست عدد لارو سن آخر پروانه موم خوار در هر تکرار انجام گردید . نتایج نشان دادند کـه بهتـرین درجـه حرارت برای فعالیت نماتد H. bacteriophora دمای 25 درجه سانتی گراد می باشد . در این دما نماتـدهای تولیـد شـده از محیط کشت سوم ونماتدهای تولید شده روی میزبان طبیعی در مقایسه بـا نماتـدهای تولیـد شـده از محـیط هـای کـشت اول و دوم ، ازکارآیی بیش تری در مرگ و میر لاروهای سن آخر پروانه موم خوار برخوردار بوده اند