سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۵
نویسنده(ها):
فاطمه رستمی – کارشناس ارشد جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

چکیده:
درزمینه توسعه روستایی ارتباطاتات یک نقش محور دارد ودربرنامه ریزی های توسعه هم شایان توجه است. هدف این پژوهش بررسی میزان بهره مندی روستاییان ازفناوری ارتباطات واطلاعات ونقش آن درتوسعه کشاورزی درشهرستان سردشت بوده است. طراحی این پژوهش با استفاده ازروش دلفیبرای دست یابی به اجماع گروهی متشکل ازکارشناسان آگاه وکشاورزان مجرب صورت گرفته است. اعضای پانل در ده شاخص باهم اجماع داشتند.برخی ازمهمترین این شاخص ها عبارتند از: عدم دسترسی روستاییان به اینترنت جهت ارتباط با بازارهای ملی وجهانی ، عدم بهره مندی کشاورزانازفناوری ارتباطات واطلاعات درکاهش هزینه تولید درکشاورزی سنتی ، عدم بهره کامل روستاییان ازاینترنت جهت ارتقاء رفاه وآسایش. درمرحله دوم روش دلفی ازنرم افزارSPSS19 برای اولویت بندی نظرات پاسخگویان بهره گرفته شد