سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مواد روان گردان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

بهجت محمد زاده – اصفهان، شبکه بهداشت و درمان شهرسان چادگان
صدیقه عباسی –

چکیده:

این بررسی به منظور تعیین تاثیر آموزش بر آسیب شناسی داروهای روان گردان در رابطین بهداشتی شهرستان چادگان سال 1386 صورت گرفته است. اهداف بررسی عبارتند از مشخصات دموگرافیک رابطین، میزان تاثیر آموزش بر آسیب شناسی داروهای روان گردان در رابطین بهداشتی از نظر ماهیت دارو، عوارض مصرف، علل گرایش اجتماعی، علل گسترش فرهنگی، اثرات اجتماعی و فرهنگی و شایع ترین راه مصرف و بروز رفتارهای اجتماعی و بهترین راه افزایش آگاهی جوانان در زمینه داروهای روان گردان می باشند.جامعه مورد بررسی نمونه 100 نفری رابطین بهداشتی شهرستان چادگان می باشد. نمونه گیری بر اساس خوشه گیری تصادفی صورت گرفته است. نمونه ها از 3 مرکز چادگان (43نمونه) رزوه (31نمونه) و فراموشجان (26 نمونه) انتخاب گردید.گردآوری داده ها دو مرحله پیش و پس از آموزش می باشد، آموزش به مدت دو ماه با حضور پژوهشگر آموزش انجام و آزمونها جمع آوری شد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS بوده که اطلاعات به صورت جدول فراوانی نسبی و درصد قبل و بعد از آموزش دسته بندی شوند، بحث و بررسی پژوهش مشخص نمود که نمره آگاهی افراد در پیش آزمون و پس آزمون در کل تفاوت معنی داری می باشد. تاثیر آموزش بر آسیب شناسی داروهای روان گردان در رابطین بهداشتی شهرستان چادگان به میزان 56.36 درصد نشان داده شد.