سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
رضا علیخانی – کارشناس ارشد عمران عمران آب،شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی، ایران
اشرف احمدلو – کارشناس بیولوژی ، شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی ، ایران

چکیده:
تعیین تقاضای آب شهری ومدیریت مصرف بسته به موقعیت های زمانی،مکانی، مهمترین رکن برنامه ریزی هایشهری در حوزه امور آبی می باشد . دراین مطالعه واجرای روش های صحیح مدیریت تقاضا،از جمله کاهش تقاضاومصرف وکاهش تلفات آب ،بکارگیری شیوه های جدید وبهینه کردن توزیع آب واز همه مهمتر بهبود سطح آگاهیعمومی مردم واتخاذ قوانین بازدارنده وافزایش تعرفه ها برای مشترکان خاص ،کمک شایانی به اصلاح الگوی مصرفآب می کند.آگاهی مدیران ،تصمیم گیران وبه طور کلی اقشار ذیربط از شیوه های مختلف مدیریت تقاضا وبخصوصتعیین وتخمین تابع تقاضای افراد مصرف کننده از جمله ضروری ترین اقدامات وبرنامه های مدیریت آب تلقی میشود .همچنین با گرفتن کامل هزینه آب مصرفی از مصرف کننده می توان کارایی بیشتری را در تخصیص آبومصرف آن به کار بست.قیمتگذاری آب به گونهای که همگام با اصلاح ساختار اقتصادی کشور، متوسط قیمت بهسمت هزینه نهایی بلند مدت میل نماید..در این مقاله ضمن طرح وبیان اهمیت موضوع مدیریت تقاضا بهبررسی میزان مصرف آب در مرحله هدفمندی یارانه ها درسالهای اخیردر استان مرکزی پرداخته است.