سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: هجدهمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم قبادی دانا – پژوهشگاه استاندارد
علی هاتف سلمانیان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
باقر یخچالی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده:

اسید فولیک در واقع ویتامینی می باشد که در انتقال گروه های یک کربننه نقش دارد.این ترکیب در بسیاری از راههای بیوشیمیایی مانند : بیوژنزگروه متیل ، سنتز نوکلئوتیدها ، ویتامین ها و بعضی اسیدهای آمینه شرکت دارد..دراین تحقیق میزان تولید اسید فولیک توسط لاکتوباسیل هایی که بهعنوان کشت آغازین در ماست های سنتی وجود دارند پرداختیم. 148 نمونه از محصولات لبنی سنتی ایران جمع آوری شد .جداسازی باکتری ها مطابقبا استاندارد بین المللی ISO7889 انجام شد .باکتری های جداشده تحت آنالیزهای میکروسکوپی و بیوشیمیایی قرار گرفته وشناسایی این باکتری ها بر اساس تخمیر 20 نوع قند قرار گرفت همچنین پس از استخراج DNA و انجام واکنش زنجیره ای پلیمراز ژن 16sRNA آنها جداسازی شده و باردیف نوکلئوتیدی این ژن در باکتری های جداشده در دنیا مقایسه شد.سپس توانایی سویه های جداشده در تولید اسید فولیک مورد بررسی قرارگرفت.توانایی این باکتری ها در تولید اسید فولیک بسیار متفاوت بود وتا 62 نانوگرم در گرم اسید فولیک بدست آمد .این سویه ها با خاصیتفانکشنال برای کاربرد در صنایع لبنی می توانند بسیار حائز اهمیت باشند و میتوانندپایه ای برای تولید محصولات تخمیری با میزان اسید فولیک غنی شده باشند