سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا رعیتی – کارشناسکنترل کیفیتآبفای شهرستان شاهرود

چکیده:

آب یکی از عجیب ترین پدیده های آفرینشو گواراترین نوشیدنی است. منابع تامین کننده آب شرب اغلب چاهها و قنات ها می باشند. در این مقاله سعی شده است روند تغییرات کیفیت منابع آب طی سالهای 85 و 86 بررسی گردد و تیپ آب و میزان خورندگی آن تعیین شود. با بدست آوردن میانگین نتایج چهار فصل، در سالهای مورد مطالعه هر یکاز آیتم های شیمیایی و فیزیکی به صورت پهنه بندی رنگی در محیط Arc view ترسیم گردید. سعی شده قسمتی از این پهنه بندی ها در این مقاله نشان داده شود. نمودارهای تعیین ضریب همبستگی هر یکاز آیتم ها ترسیم و مشخصشد بعضی از آیتم ها نسبت به سال قبل تغییرات معنی داری داشته اند. علت هریکاز تغییرات بررسی شد. البته شایان ذکر است که هیچ یکاز منابع تامین کننده آب شهر بالاتر از حد مجاز تعریف شده در استاندارد(نشریه شماره 1053 موسسه استاندارد کشور) نمی باشد. برای تعیین تیپ آب، هریکاز نتایج بدست آمده را که بر حسب میلی گرم بر لیتر می باشد باید به میلی اکی والان تبدیل کنیم. با توجه به تعاریف موجود، تیپ آب منابع شهرستان در رده کلرور سدیکقرار گرفته اند. از نظر خوردگی منابع آبی از چند روش مورد بررسی قرار گرفته شد.طبق روش لانژلیر 57 درصد از منابع آب کمی خورنده و مابقی بسیار خورنده هستند. بر اساس روش Aggressive منابع حالتی متوسط دارند یعنی نه رسوبگذار و نه خورنده هستند.