سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
یوسف رضا باقری – محقق موسسه تحقیقات خاک و آب

چکیده:
امروزه وجود عناصر سنگین در خاک و آب و گیاه و آلودگی محیط زیست یکی از مشکلات اساسی زندگی جوامعبشری به شمار می رود. افزایش جمعیت، توسعه شهرها، توسعه کشاورزی و صنعت و دخالت نابخردانه بشر در طبیعت دربسیاری از مناطق، کیفیت آب و خاک را به گونهای فزاینده نامطلوب و تنوع وسیعی از آلودگی های فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی را در ارتباط با عناصر سنگین بوجود آورده است. فلزات سنگین به دلیل غیرقابل تجزیه بودن و آثار زیانبارفیزیولوژیک بر جانداران در غلظتهای کم، اهمیتی ویژه دارند. افزون بر آن، این آلایندهها وارد خاک ، گیاه و زنجیره هایغذایی شده و اثر مخرب خود را برجای میگذارند. سرب، نیکل و کادمیم از جمله فلزات سنگینی هستند که از منابع ومصارف گوناگون به آب، خاک، گیاه و نهایتاً به زنجیره غذایی انسان و حیوانات راه مییابند و خسارتهایی جدی به بار می -آورند. تاکنون مطالعه جامعی به منظور بررسی میزان آلودگی خاک و گیاهان اراضی کشاورزی جنوب تهران به عواملآلاینده صورت نگرفته است در این تحقیق حدوداٌ 2000 هکتار از اراضی کشاورزی که در محدوده ی نهر فیروزآباد قراردارند و از این کانال مشروب میگردند برای مطالعه انتخاب گردی د. در این مطالعه با انجام مطالعات سیستماتیک ونمونه برداری های منظم و پیوسته در طی یک سال و اندازهگیری میزان سرب و نیکل کل در خاک و محصولات جنوبتهران، اثرات مصرف فاضلاب شهری بر آلودگی خاک ها و محصولات کشت شده بررسی و با استانداردهای جهانی مقایسهشد. نتایج نشان داد که میزان سرب کل در 97 درصد نمونههای خاک پایینتر از حد مجاز کشور های آلمان( 1992 ) واسترالیا( 1977 ) و در تمامی نمونههای خاک پایینتر از حد مجاز کشور آمریکا( 1993 ) می باشند و میزان جذب سرب توسط محصولات نمونه برداری شده ناچیز (12-0 میلیگرم بر کیلوگرم) میباشد. در ضمن نتایج نشان داد که میزان نیکل کل در 90 درصد نمونههای خاک بالاتر از حد مجاز کشور آلمان( 1992 ) و در تمامی نمونههای خاک پایینتر از حد مجازکشورهای آمریکا( 1993 ) و استرالیا( 1977 ) میباشند و میزان جذب نیکل توسط محصولات نمونه برداری شده نیز ناچیز (2/68-0 میلیگرم بر کیلوگرم) می باشد.