سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: سومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تعداد صفحات: ۱۵
نویسنده(ها):
فرهاد شعبانی – دکتری جامعه شناسی آموزش و پرورش مدرس دانشگاه فرهنگیان مازندران مشاور عالی پژوهشی اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران
مریم شعبانی – دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران

چکیده:

تربیت شهروندی یکی ازمهمترین دل مشغولیهای اکثرنظام های تعلیم و تربیت دربسیاری ازکشورهای دنیاست مطالعات و پژوهشهای انجام شده دربسیاری ازکشورها نشان میدهد که مسئولان تعلیم و تربیت باعزمی راسخ و باتدوین برنامه های اموزشی متنوع تربیت شهروندمناسب را درصدراقدامات و فعالیت خود قرارداده اند تمامی جوامع معاصر دارای این نگرانی و دل مشغولی عمیق هستند که چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی شهری و شهروندی اماده کنند و راه و رسم مشارکت درمسائل اجتماعی را به آ«ها بیاموزند درهمین راستا پژوهش حاضر به بررسی میزان شناخت و عملکرد دانش اموزان دوره متوسطه استان مازندران نسبت به وظایف شهروندی پرداخته است برای انجام این پژوهش دربخش نظری ازروش اسنادی و دربخش سنجش و تحلیل ازروش توصیفی و ازنوع پیمایشی استفاده شده است جامعه اماری این پژوهش دانش اموزان دوره متوسطه استان مازندران می باشند و حجم نمونه شامل ۷۸۰نفر بوده است برای شناسایی و دسترسی به نمونه ها ازروش نمونه گیری ترکیبی برای تقسیم استان به سه بخش شرقی مرکزی و غربی ازنمونه گیری خوشه ای برای انتخاب نمونه ها به نسبت حجم هرگروه ازجامعه مورد بررسی ازنمونه گیری طبقه ای ازروش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک و تصادفی ساده برای انتخاب واحدنمونه ها استفاده شده است چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازدیدگاه تورنی درموردابعادتربیت مدنی است نتایج پژوهش نشان میدهد که میزان اگاهی دانش اموزان دوره متوسطه استان مازندران نسبت به وظایف شهروندی پایین تر ازحدانتظار و همچنین میزان عملکرد آنان نسبت به وظایف شهروندی بالاتر ازحدانتظار می باشد