سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوری سپهر – استاد یار بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی و مشاور شرکت آب و فاضلاب روستا
فهیمه عرب – کارشناس ارشد مهندسی شیمی شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان
محبوبه شهروی – کارشناس بهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان
مرتضی عزالدین – کارشناس ارشد مدیریت و مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سمنان

چکیده:

فلوئور به میزان فراوان در پوسته زمین یافت می شود . فلوئور در مقادیر جزئی در در منابع آب زیر زمینی یافت می شود و غلظت آن در اکثر منابع آب زیر زمینی کمتر از 1 میلی گرم در لیتر است . فلوئور از عناصر اساسی و مورد نیاز بدن انسان بوده و نقش آن در سلامت دندانها و استخوان ها به اثبات رسیده است . هیچ مدرکی دال بر سرطانزا بودن فلوئور در آب وجود ندارد . حد مطلوب فلوئور در آب شرب تابع دمای محیط است و غلظت آن 1/5-0/5 میلی گرم در لیتر متغیر است . هدف از ارائه این مقاله سنجش فلوئور در منابع آب روستاهای تحت پوشش شرکت آب و فا ضلاب روستایی استان سمنان است . 138 منبع آب شرب در 4 شهرستان گرمسار ، سمنان ، دامغان و شاهرود مورد بررسی قرار گرفت . از هر منبع آب دو نمونه فاقد کلر تهیه و با روشهای استاندارد آب و فاضلاب آنالیزشدند . سپس درصد منابع آب با توجه به مقادیر مختلف فلوئور در 4 گروه طبقه بندی شدند . بررسی منابع آب روستاهای شهرستان دامغان نشان داد کمترین میزان غلظت فلوئور مربوط به چاه روستای تویه دروار با غلظت از0/01mg/l و بیشترین آن مربوط به چاه آب روستای بق باغلظت از 1/94mg/l می باشد.غلظت فلوئور درمنابع آب روستاهای سمناناز 0-0/97mg/l بود . کمترین مربوط به قنات روستای دوزهیر و بیشترین مربوط به قنات درجزین بود . در بررسی منابع آب روستاهای شهرستان شاهرود مشخص گردید ، چشمه روستای فرهنگ آباد فاقد فلوئور قابل سنجش بود . در مقابل چاه روستای رضا آباد 4mg/l فلوئور داشت . بررسی منابع آب روستاهای گرمسار نشان داد ، کمترین مقدار فلوئور مربوط به چاه رستم آباد است که فاقد فلوئور قابل سنجش بود . یشترین میزان فلوئور مربوط به چاه آب روستای هشت آباد بوداز کل منابع آب شرب روستاهای استان سمنان تنها 1% بیش از 2mg/l , 14%mg/l , 1-2mg/l , 43%mg/l T 0/5-1 mg/l , 43% mg/lبودند بنابراین بیش از 86% منابع فلوئور کمتر از 1mg/l دارند . بنا براین میزان فلوئور در منابع آب روستاهای استان کمتر ازحد مورد نیاز است . لذا فلوئوریداسیون آب ، برای جبران فلوئور مورد نیاز بدن ، لازم است تنها در روستای رضا آباد شاهرود میزان فلوئور 4mg/l است ، باید به کمتر از 2mg/lکاهش یابد .