سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
منیژه شاه محمدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه حشره شناسی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه، میانه، ایران
شهرام شاهرخی – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی، تهران
حبیب اله خدابنده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه

چکیده:
در این مطالعه پارامترهای رشد جمعیت شته برگ برنج به منظور شناسایی ارقام حساس و مقاوم گندم نسبت به این شته در شرایط دمای ۱± ۲۷ درجه سلسیوس، رطوبت نسبی ۵±۶۵ درصد و دوره نوری ۱۸ ساعت روشنایی و ۶ ساعت تاریکی روی چهار رقم گندم آذر ۲، سرداری، سرداری ۳۹ و زرین بررسی شد. برای این منظور، تعداد ۳۰ پوره سن یک شته برگ برنج با استفاده از قفسهای برگ روی هر کدام از ارقام گندم پرورش داده شدند و پارامترهای رشد جمعیت شته روی ارقام مختلف محاسبه گردید. بر اساس نتایج به دست آمده، از نظر پارامترهای رشد جمعیت، بیشترین مقدار نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) و نرخ متناهی افزایش جمعیت (l) و کمترین مدت زمان دو برابر شدن نسل (DT) و طول مدت نسل (T) شته برگ برنج روی رقم سرداری ۳۹ به دست آمد. همچنین کمترین مقادیر نرخ ذاتی افزایش جمعیت و نرخ متناهی افزایش جمعیت و بیشترین مقادیر مدت زمان دو برابر شدن نسل و طول مدت نسل شته روی رقم زرین بهدست آمد. در مجموع نتایج این تحقیق نشان داد که رقم زرین از مقاومت آنتی بیوز بیشتری نسبت به شته برگ برنج برخوردار بود.