سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
فاطمه صالحی سربیژن – مهندسی بهداشت محیط شرکت آب وفاضلاب روستایی استان کرمان شهرستان جیرفت

چکیده:
یونهای نیترات ونیتریت ازجمله مهمترین آلاینده های منابع آبهای زیرزمینی وسطحی می باشند که علاوهبرچرخه طبیعی ازت دراثرورود فاضلاب خام انسانی ،صنعتی وهمچنین فاضلابهای کشاورزی ،موادزائدوجامدشهری وصنعتی ،تخریب جنگلهاومراتع واردآب وخاک می شوند.این تحقیق باهدف اندازه گیری غلظت نیتراتونیتریت درمنابع آبهای زیرزمینی روستاههای شهرستان جیرفت وارائه راهکار زیست محیطی مناسب به صورتتوصیفی مقطعی به مدت یک سال از فروردین 1390 تااسفند 1390 برروی نمونه های آب تهیه شده ازمنابعآب زیرزمینی تامین کننده آب شرب روستاههای شهرستان جیرفت انجام گرفت جهت اندازه گیری یونهای نیترات ونیتریت ازدستگاه اسپکتروفتومتر مدل DR-2800 در طول موج 500 تا 507 نانومتر استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مقدار نیترات درچاههای تحت آزمایش بامیانگین 47.8 میلی گرم درلیتر وانحراف معیار 0.5 میلی گرم درلیتر مربوط به فصل زمستان ومقدارنیتریت بامیانگین 0.1 .میلی گرم درلیتر وانحراف معیار 0.13 میلی گرم درلیتر مربوط به فصل بهار متغیراست.باتوجه به تراکم کشاورزی دراین منطقه ومصرف بی رویه کودهایازته لازم است دررابطه با مصرف کودهای شیمیایی مدیریت صحیح وکنترل علمی وعملی صورت پذیرد وحریم بهداشتی چاه هاحفظ شود.