سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
حسین استواری – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
عبدالکریم کشاورز شکری – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
فاطمه شریعتی فیض آبادی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:
یون های نیترات و نیتریت از جمله مهمترین آلاینده های منابع آب های سطحی و زیر زمینی می باشند کهعلاوه بر چرخه طبیعی ازت در اثر ورود فاضلاب خام انسانی،صنعتی و همچنین هرز آبهای کشاورزی ، مواد زائدجامد شهری و صنعتی ، تخریب جنگل ها و مراتع نیز وارد منابع آب شده و می تواند اثرات نامطلوبی برسلامتی مصرف کنندگان برجا گذارند.لذا این مطالعه با هدف تعیین مقادیر یون های نیترات و نیتریت در آبشهر لاهیجان انجام شد. این مطالعه به مدت 6 ماه از فروردین 91 تا شهریور 91 به طول انجامید.در این مطالعه120 نمونه از آب شرب و زیر زمینی شهر لاهیجان جمع آوری شد ، که در هر ماه 20 نمونه آب بود. 15 نمونهآب شرب (لوله کشی) و 5 نمونه آب چاه، جهت اندازه گیری نیترات و نیتریت از کیت های تست نیترات ونیتریت ساخت کمپانی مرک آلمان استفاده شد و به وسیله روش طیف سنجی با استفاده از اسپکتروفتومتری مدل DR4000 صورت پذیرفت.نتایج این اندازه گیری نشان داد که میانگین نیترات و نیتریت در آب شرب شهری به ترتیب 0/6±6/7 میلی گرم بر لیتر و 0/2±0/27 میلی گرم بر لیتر بود. نتایج اندازه گیری در آب چاه نیز میانگین نیترات و نیتریت را به (؟؟؟؟؟؟) گرم بر لیتر نشان داد. لذا غلظت نیترات و نیتریت طبق استاندارد جهانی (WHO) که mg/1 ؛50 برابر نیترات و mg/1؛ 3 برای نیتریت است ، بالاتر از حد مجاز نمی باشد.