سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا اصغری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمدرضا عامریان – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

این مطالعه جهت بررسی میزان هم زیستی میکوریزایی در برخی گیاهان شوری پسند در ذخیره گاه زیست سپهر تـوران در بین سال های 1384 و 1385 انجام گرفت . پس از جمع آوری نمونه های ریشه گیاهان و خاک محل رشد آنها در سه منطقه مجزا و هم چنین در امتداد یک پروفیل طولی ، میزان هم زیـستی میکـوریزایی در گونـه هـای گیـاهی مختلـف و نیـز تـأ ثیر شوری بـر میـزان هـم زیـستی میکـوریزایی بررسـی شـد . نتـایج حاصـل از ایـن تحقیـق نـش ان داد کـه تعـدادی از گیاهـان AM با قـارچ هـای Tamaricaceaeو Chenopodiacea, Zygophyllaceae شوری پسند متعلق به خانواده های هم زیستی دارنـد . بـر اسـاس بررسـی منـابع انجـام شـده ، ایـن نـوع هـم زیـستی در برخـی از گیاهـان مـورد بررسـی ماننـد Halostachys belangerianaو Halocnemum strobilaceum Zygophyllum eurypterum برای اولین بار در این تحقیـق گـزارش مـی گـردد . نتـایج ایـن بررسـی ضـمن تأی یـد حـضور هـم زیـستی میکـوریزایی در
شوری های بالای خاکdS/m 16 ، نشان گر اثرات منفـی شـوری خـاک در کـاهش و در نهایـت حـذف هـم زیـستی میکوریزایی در گیاهان شورپسند می باشد . به طور کلی وجـود ایـن هـم زیـستی مـی توانـد نکتـه ای مهـم و قابـل توجـه درافزایش تولید در بخش کشاورزی در مناطق شور و هم چنین احیاء مناطق شور و بیابانی باشد، به طوری که احتمـال نقـش این قارچ ها در مقاومت به شوری مطرح و قابل بررسی می باشد