سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
نیلوفر جعفری – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
سمیرا منشی پور – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران
مهنام رحیم زاده – سازمان انرژیهای نو ایران ( سانا ) ایران

چکیده:

هیدروژن بدلیل دارا بودن تمـامی نیازهـا و خصوصـیات یـک حامل انرژی مناسب و پاک در درازمدت می توانـد جـایگزینمناســبی بــرای ســوختهای فســیلی باشــد . یکــی از بیشــترین جاذبه های آینده هیدروژن بعنوان حامـل انـرژی آن اسـت کـه می تواند از آب تولید شود . استفاده از الکترولیـز جهـت تولیـد هیدروژن از آب یـک روش مـوثر در مقیاسـهای کوچـک تـا ظرفیتهای بالا است . استفاده از انرژی سلولهای فتوولتائیـک در تأمین سیستمهای الکترولیز آب خیلی مناسب اسـت در جـایی که سیستمهای انـرژی هیـدروژن خورشـیدی بعنـوان یکـی از پاکترین فناوریهای تولید هیدروژن مورد بررسی قرار می گیرند . در طــی ســاعات روز از تــابش نــور خورشــید بــه ســلولهای فتوولتائیک و تبدیل آن به انرژی الکتریکی مورد نیـاز دسـتگاه الکترولیــز آب، هیــدروژن تولیــد و جهــت ذخیــره در مخــزن هیدروژن، فشرده می شـود . در ایـن مطالعـه 10 kW سـلولهای فتوولتائیک بعنوان منبع تأمین انرژی و یک دسـتگاه الکترولیـز آب 5 kW جهـت تولیــد هیــدروژن در طــرح یکپارچــه مــورد استفاده قرار گرفته است و از نرم افزار HOMER برای بررسی نتایج استفاده شده است .