سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش منطقه ای هویت و سینمای کردی
تعداد صفحات: ۱۹
نویسنده(ها):
منیژه میرمکری –

چکیده:
بازنمایی را میتوان بازسازی شناختی پدیده های طبیعی درذهن دانست و نشانه شناسی یکی ازرویکردهای پژوهشی است که به بررسی و تحلیل نشانه ها و درک معانی نهفته درآنها می پردازد دراین پژوهش نگارندگان با روش نشانه شناختی به بررسی نشانه ها درچهارچوب رمزگان های اجتماعی وفرهنگی و غیره دراولین فیلم بلند سینمایی بهمن قبادی کارگران کرد تحت عنوان زمانی برای مستی اسبها 1378 پرداخته و باتکیه براین فیلم برآن بوده اند تا تصویر ارایه شده وچگونگی بازنمایی هویت آداب و رسوم و باورهای اجتماعی وضعیت و شیوه معاش و بکلی فرهنگ وجغرافیا و عوامل موثربراین عناصر را درآن موردتحلیل و بررسی قراردهند برای این مقاله ابتدا مفهوم نشانه ازدیدگاه های مختلف و خاستگاه و جایگاه نشانه شناسی توضیح داده شده است وس پس نظریه های مختلف دراین رابطه موردتوجه قرارگرفته است بطور کلی اگرچه فیلم تلاش دارد پاره ای ازواقعیت ها را بازنمایی نماید اما تصاویری که ارایه میگردد دستکاری شده به این گونه که درمواردی جنبه هایی ازواقعیت را برجسته و جنبه های دیگر را نادیده میگیرد