سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اردلان آرمین – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان
محمود سلطان الکتابی – گروه پژوهشی اپتیک کوانتومی، ساختمان فیزیک دانشگاه اصفهان-گروه فیزیک
سعید طاهریون – موسسه تحقیقاتی فناوریهای بنیادی، کانزاس، ایالات متحده آمریکا
پیمان فیض اله – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان

چکیده:

با تابش نور لیزر مدوله شده بر سطح تراشه ی لیزر نیمرسانا و تولید گرما در آن پدیده ی گرمانوری رخ داده است. نتایج نشان میدهد که با افزایش بسامد مدوله سازی لیزر دمشی، دامنه ی مدوله سازی طول موج حاصل از اثر گرمانوری کاهش می یابد. از طرفی با افزایش شدت پرتوی دمشی، دامنه ی مدوله سازی طول موج افزایش پیدا کرده است. بررسی نشان میدهد که افزایش جریان لیزر نیمرسانا موجب کاهش دامنه ی مدوله شدگی طول موج و افزایش دما موجب افزایش آن میشود. این موضوع با به کارگیری الگوی نظری تک بعدی اثر گرمانوری در یک لیزر نیمرسانای AlGaAs بررسی شده است. دو دیدگاه تجربی و نظری به صورت کیفی مقایسه توافق خوبی را نشان می دهند.